INFORMUJEMY, ŻE

W DNIU 28-12-2015r.


OŚRODEK INTERWENCJI

KRYZYSOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE BĘDZIE NIECZYNNY

Telefon interwencyjny czynny od godz. 20.00 do 22.00

607550484


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Jeleniej Górze

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – art. 4 ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

 2. Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2011- 2015”.

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W JELENIEJ GÓRZE

 

Będzie realizował Program edukacyjno- korekcyjny

 

Partner”

Adresaci programu:

 

 • dorośli mężczyźni, stosujący przemoc wobec partnerów, partnerek lub/ i innych osób bliskich,

 • osoby zdrowe psychicznie,

 • osoby nieuzależnione lub uzależnione, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej.

Celem Programu jest:

 • psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerskiej i poszanowania wobec członków rodziny.

Zadania:

 • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat przemocy (formy, cykl, czynniki ryzyka, zyski i strat itp.),

 • zidentyfikowanie przez uczestnika własnych zachowań przemocowych wobec bliskich i przejęcie odpowiedzialności za te zachowania,

 • doskonalenie przez uczestnika umiejętności w zakresie samokontroli agresywnych zachowań,

 • opracowanie przez uczestnika indywidualnego „Planu Bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,

 • kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób,

 • nauka konstruktywnego wyrażania uczuć,

 • nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji,

 • rozbudzanie postawy empatii i asertywności.

Zakładane rezultaty:

Po przeprowadzeniu Programu uczestnik powinien:

 • zaprzestać stosowania przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej itp.,

 • przyjąć pełną odpowiedzialność za popełnione przez siebie akty przemocy,

 • być gotowym do poniesienia konsekwencji za swoje czyny oraz zadość uczynienia ofiarom 
  i redukować je,

 • mieć opracowany i stosować indywidualny plan bezpieczeństwa „ Zapobiegający użyciu siły i przemocy”,

 • posiadać umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów interpersonalnych.

 

  I edycja od 10.10.2013 r. do 14.12.2013r.

Nad sprawami organizacyjnymi warsztatów będzie sprawował opiekę koordynator.

Trwa nabór uczestników warsztatów od 26 sierpnia do 12 września do 2013 r.

Ośrodek będzie współpracował z:

 • Zespołem Interdyscyplinarnym w Jeleniej Górze,

 • grupami roboczymi,

 • Policją - patrole interwencyjne i dzielnicowi,

 • Prokuraturą,

 • Sądem Rejonowym - Wydział Karny, Rodzinny i Nieletnich,

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSW,

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

 • gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi,

 • Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR,

Przed zakwalifikowaniem się na warsztaty z każdym uczestnikiem będą prowadzone indywidualne rozmowy.

Na program składa się 10 sesji grupowych po 4 godziny każda razem 36 sesji.

Zajęcia będą prowadzone w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w sali nr 409.